Εκτύπωση

 

Τ Σύμβολο τς Πίστεως

 

Πιστεύω ες ναν θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητν ορανο κα γς, ρατν τε πάντων καοράτων.

Κα ες να κύριον ησον Χριστόν, τν υἱὸν το θεο τν μονογεν, τν κ το πατρς γεννηθέντα πρ πάντων τν αώνων φς κ φωτός, θεν ληθινν κ θεοληθινο, γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, μοούσιον τ πατρί, δι' ο τ πάντα γένετο·

τ
ν δι' μς τος νθρώπους κα δι τν μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα κ τν ορανν κα σαρκωθέντα κ πνεύματος γίου κα Μαρίας τς παρθένου κανανθρωπήσαντα·

σταυρωθέντα τε
πρ μν π Ποντίου Πιλάτου κα παθόντα κα ταφέντα·

κα
ὶ ναστάντα τ τρίτῃ μέρ κατ τς γραφάς·

κα
ὶ νελθόντα ες τος ορανος κα καθεζόμενον ν δεξι το πατρός·

κα
πάλιν ρχόμενον μετ δόξης κρναι ζώντας κα νεκρούς, ο τς βασιλείας οκ σται τέλος.

Κα
ες τ πνεμα τὸ γιον, τ κύριον κα ζωοποιόν, τὸ κ το πατρς κπορευόμενον, τ σν πατρ κα υἱῷ συμπροσκυνούμενον κα συνδοξαζόμενον, τ λαλσαν δι τν προφητν.

Ε
ς μίαν, γίαν, καθολικν καποστολικν κκλησίαν.

μολογῶ ν βάπτισμα ες φεσιν μαρτιν·

προσδοκ
ῶ νάστασιν νεκρν

κα
ζων το μέλλοντος αἰῶνος.

μήν.

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, δημιουργό του ουρανού και της γης, όλου του ορατού και του αόρατου κόσμου.

 

Πιστεύω και σε έναν Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, που γεννήθηκε από τον Πατέρα προαιώνια. Φως από το φως, αληθινό Θεό από Θεό αληθινό, που γεννήθηκε και δε δημιουργήθηκε, ομοούσιο με τον Πατέρα, δια του οποίου Υιού όλα δημιουργήθηκαν.

 

 Αυτόν που για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και σαρκώθηκε από το Άγιο Πνεύμα και τη Μαρία την Παρθένο και έγινε άνθρωπος.

 

Και που σταυρώθηκε για χάρη μας την εποχή του Ποντίου Πιλάτου και θυσιάστηκε και ενταφιάστηκε.

 

Και που αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, σύμφωνα με τις Γραφές.

 

Και που ανέβηκε στους ουρανούς και κάθεται δεξιά του Πατέρα.

 

Και που πάλι θα επιστρέψει με δόξα για να κρίνει ζώντες και νεκρούς, του οποίου η Βασιλεία δε θα έχει τέλος.

 

Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, που είναι Κύριον ως Θεός, αυτό που δίνει ζωή, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, αυτό που μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται, το οποίο μίλησε με το στόμα των προφητών.

Πιστεύω στην Εκκλησία που είναι μία, αγία, καθολική και αποστολική.

 

Ομολογώ ένα βάπτισμα για τη συγχώρηση των αμαρτιών.

 

Περιμένω με ελπίδα την ανάσταση των νεκρών.

 

Και τη ζωή στη μέλλουσα βασιλεία του Θεού.

 

Αμήν.