h3

Σύσταση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»

 

Αριθμ. 430/295/9.2.2016/16 (ΦΕΚ 527 Β/02-03-2016) : Σύσταση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ».

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ’ όψει:

1) τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, 59 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της ΕΛΛάδος» και 68 παρ. 5 του Ν. 4235/2014,

2) τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα, τας απορρέουσας εκ των Ευαγγελικών επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των Νόμων του Κράτους,

3) τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,

4)  την υπ’ αριθμ. 245/26.1.2016 Πρότασιν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου,

5) την από 29.1.2016 Γνωμοδότησιν της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,

6) την από 4.2.2016 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αποφασίζει:

την σύστασιν εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επω-νυμίαν «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», η λειτουργία του οποίου θα διέπεται από τον κάτωθι Κανονισμό:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (εφ' εξής Ε.Ι.Ν.Ο.Ι.Α.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Τίτλος - Σκοπός

Άρθρο 1

Σύσταση - Έδρα

Το συσταθέν διά της υπ’ αριθμ. 239716-12-1987 κανονιστικής απόφασης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Νεότητος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (ΦΕΚ 27/Β/1988), τροποποιείται ως προς την επωνυμία του και τις διατάξεις του Καταστατικού - Κανονισμού του, μετονομαζόμενο σε «Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (Ε.Ι.Ν.Ο.Ι.Α.Α.), διεπόμενο εφ’ εξής από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, αποτελώντας αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την ποιμαντική της Νεότητος και της Οικογένειας καθώς και την ηθική και υλική ενίσχυση τους, επικουρώντας το έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και υπαγόμενο στη διοικητική της εποπτεία, κατ’ αρθρ. 1 παρ. 4, 2 και 29 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εντάσσονται και: 1. Το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 2. Το Ίδρυμα Ψυχο-κοινωνικής Αγωγής και Στήριξης «Διακονία». 3. Η Διεύθυνση Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας. 4. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 5. Η Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Άρθρο 2

Σκοποί του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας έχει ως γενικό σκοπό να παρέχει πληρέστερα και αρτιότερα οργανωμένες ευκαιρίες για την αναγέννηση της ενοριακής ζωής στο χώρο της νεολαίας και της οικογένειας, μέσα στην περιοχή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, να εμπνέει και προωθεί τη δημιουργική συμβολή των νέων στην εκκλησιαστική ζωή - ευαγγελισμός του λόγου του Θεού, λειτουργική και μυστηριακή ζωή, κοινοτικός βίος - και να συμβάλλει σε αντίστοιχες κοινές προσπάθειες με νεολαίες και οργανώσεις άλλων Ιερών Μητροπόλεων και με διορθόδοξες νεανικές κινήσεις. Οι ειδικότεροι σκοποί είναι:

1. Η διαφύλαξη των πολιτιστικών, ιστορικών και παραδοσιακών θεσμών και εθίμων της ελληνικής κοινωνίας και η μετάδοση τους στη νέα γενιά.

2.  Η προσπάθεια ανάληψης συνεργασίας με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνεταιρισμούς, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λοιπά εκκλησιαστικά και πνευματικά Ιδρύματα και φορείς πολιτισμού για την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων.

3.  Η επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και η επιμόρφωση των κληρικών, λαϊκών εμψυχωτών και στελεχών του νεανικού και ποιμαντικού έργου των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

4.  Η οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, σχετιζόμενα με τις επιστήμες της θεολογίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ιστορικών σπουδών κ.ά.

5. Η έκδοση μέσων ενημερώσεως για νέους (εφημερίδες, περιοδικά, έντυπα κ.ά.), η υλοποίηση και ενημέρωση διαδικτυακού τόπου, καθώς και η υποστήριξη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών που αφορούν στους νέους και στην οικογένεια.

6. Η έκδοση εντύπων, βιβλίων, λευκωμάτων, ψηφιακών δίσκων και πάσης φύσεως πνευματικών έργων.

7.  Η σύσταση και λειτουργία κέντρων εκπαίδευσης εκκλησιαστικών τεχνών και διαφόρων ειδικοτήτων, στα πνευματικά κέντρα των ενοριών ή και από το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας μεμονωμένα.

8.  Η κοινωνική και οικονομική συμπαράσταση των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων νέων και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών τους, διά της παροχής κάθε ηθικής και υλικής βοήθειας για συμπαράσταση και αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων, ειδικότερα νέων εξηρτημένων κάθε μορφής, αλλά και η προσπάθεια πρόληψης φαινομένων εξαρτήσεως.

9. Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων νέων στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δρώμενα της ελληνικής κοινωνίας.

10.  Η με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου και του επιπέδου διαβίωσης των Λιγότερο ευνοημένων ομάδων των νέων και των οικογενειών τους.

11. Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της Ελληνικής και της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τα δικαιώματα των νέων, με την παράγωγη επικοινωνιακού και εποπτικού υλικού καθώς και με την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και ομιλιών.

12. Η επιδίωξη υλοποίησης προγραμμάτων στους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας της σύγχρονης οικογένειας, της εκπαίδευσης, κατάρτισης και ισότητας ανδρών και γυναικών.

13. Η ενίσχυση και κατάρτιση προγραμμάτων για την προστασία και την προβολή του περιβάλλοντος.

14. Η μελέτη και εκπόνηση προγραμμάτων και δράσεων, είτε μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε μέσω άλλων αρμοδίων αρχών και φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

15. Η οργάνωση, δημιουργία και στελέχωση χώρων με σκοπό τη χρήση τους ως κατασκηνώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

16. Η σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δημιουργία χώρων φιλοξενίας, στέγασης και σίτισης νέων ατόμων, που αποδεδειγμένα χρήζουν βοηθείας.

Άρθρο 3

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος

Οι σκοποί του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επιτυγχάνονται υπό τους όρους των Ιερών Κανόνων, των Εγκυκλίων και Κανονισμών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Εγκυκλίων και Αποφάσεων του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ως και των ειδικότερων αρμοδίων προς τούτο οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κεντρική Οργάνωση - Διοίκηση και Εκπροσώπηση

Άρθρο 4

α) Το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο οποίος αναπληρώνεται νόμιμα από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και μέλη, ο εκάστοτε Διευθυντής του Ιδρύματος, τρείς (3) κληρικοί και τέσσερις (4) λαϊκοί (εξ αμφοτέρων των φύλων), τα οποία διορίζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Παράλληλα ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και δύο αναπληρωματικά μέλη, ένας κληρικός και ένας λαϊκός. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου τον αναπληρώνει ο νόμιμος κατά τα άνω αναπληρωτής, και σε περίπτωση απουσίας του αναπληρωτού Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Διευθυντής του Ιδρύματος κατόπιν σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο, ανάλογα με την ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση απουσίας και των τριών το Συμβούλιο αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετούς θητείας και δύνανται να επαναδιορίζονται απεριόριστα.

γ) Κάθε μέλος το οποίο αποχωρεί για οποιαδήποτε αιτία, αντικαθίσταται με απόφαση του Προέδρου και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη Λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

δ) Στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα εισηγείται ο Διευθυντής του Ιδρύματος. Ο γραμματεύς του Ιδρύματος ή άλλος υπάλληλος αυτού τηρεί τα πρακτικά της συνεδριάσεως.

Άρθρο 5

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε τετράμηνο και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα θέματα. Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να παρευρίσκονται ο Πρόεδρος, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή ο Διευθυντής κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης του Προέδρου να προεδρεύσει, και τέσσερα τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Απόντος του Προέδρου και του νομίμου αναπληρωτού του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσημη συνεδρία του Δ.Σ., εκτός εάν υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση στον Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικές ή έκτακτες, μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη και με χρήση εν γένει των μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση πρακτικών.

Άρθρο 6

Ο Πρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο νόμιμος αναπληρωτής του, εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον τρίτου και κάθε δημόσιας, δικαστικής και άλλης αρχής, διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία, ασκεί εποπτεία στις Ενοριακές Νεανικές Εστίες και επιλύει διαιτητικά τις αναφυόμενες διαφορές των μελών τους, όπου υπάρχει ανάγκη. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του νομίμου αναπληρωτή του, το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή, κατόπιν ειδικής σχετικής εξουσιοδότησης, με θέματα αποκλειστικώς προσδιορισμένα στην ημερήσια διάταξη, που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος.

Άρθρο 7

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε ζήτημα και θέμα που αφορά στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στην επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας, ιδίως δε:

α) Ασκεί τη διοικητική εποπτεία και τον έλεγχο στις Ενοριακές Νεανικές Εστίες, με τη συνδρομή των υπαλλήλων αυτού.

β) Ορίζει με απόφαση του, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, πενταμελή συντονιστική επιτροπή, εκ των Υπευθύνων Ιερέων των Ε.Ν.Ε., με σκοπό την συμβουλευτική υποστήριξη ως προς τον συντονισμό του νεανικού έργου, την πρόταση δράσεων και την θεώρηση του σχεδιασμού δραστηριοτήτων κάθε έτος.

γ) Καταρτίζει και εγκρίνει τον ετήσιο Προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος εντός του μηνός Νοεμβρίου.

δ) Υποβάλλει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και τον Ετήσιο Απολογισμό των εσόδων και των εξόδων του Ιδρύματος στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών προς έγκρισιν, το οποίο ασκεί και την εποπτεία επ’ αυτών.

ε) Καταρτίζει και εγκρίνει τον ετήσιο Απολογισμό των εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος εντός του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους.

στ) Ορίζει πρόσωπα εκτός Δ.Σ. (προτεινόμενα υπό του Προέδρου), ως τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή του ετησίου Απολογισμού του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας.

ζ) Αποφασίζει για οποιαδήποτε πρόσληψη προσωπικού, τόσο στο Ίδρυμα, όσο και στις Ενοριακές Νεανικές Εστίες.

η) Αποφασίζει για την με κάθε νόμιμη αιτία κτήση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σκοπών του, ιδίως δε για την αποδοχή δωρεάς, κληρονομιάς, κληροδοσίας.

Άρθρο 8

Το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας και οι Ενοριακές Νεανικές Εστίες σε όλες τις έννομες σχέσεις τους απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή, ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, ως και έναντι παντός εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εκπροσωπούνται από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από μέλος του Δ.Σ. ειδικώς εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

Άρθρο 9

Λογιστική, ταμειακή και γραμματειακή υποστήριξη του Ιδρύματος

α) Η λογιστική υπηρεσία του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας, σε περίπτωση που δεν αναλαμβάνεται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, διεξάγεται από λογιστή ή λογιστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Μα-καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, είτε ως υπάλληλοι του Ιδρύματος με πλήρες ωράριο εργασίας, είτε με πάγια αντιμισθία, το ύφος της οποίας καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Ο λογιστής εκδίδει τα σχετικά γραμμάτια εισπράξεως και τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία.

γ) Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό διαχειρίσεως και γενικά διεξάγει κάθε σχετική εργασία που του ανατίθεται στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

δ) Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές με βάση τα εκδιδόμενα εντάλματα πληρωμών και τα γραμμάτια εισπράξεως.

ε) Τα πέραν των αναγκαίων ποσά για τις τρέχουσες ανάγκες του Ιδρύματος κατατίθενται σε προθεσμιακή ή απλή κατάθεση, επ’ ονόματι του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας σε τράπεζα που ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. Η διαδικασία αναλήψεως χρημάτων διακανονίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. και ορίζεται εκπρόσωπος με απόφαση του Δ.Σ. για τις τραπεζικές συναλλαγές.

στ) Η Γραμματειακή υποστήριξη του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας, σε περίπτωση που δεν αναλαμβάνεται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, διεξάγεται από τον ειδικό υπάλληλο (Γραμματέα), ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο, η δε αμοιβή του καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 10

Πόροι του Ιδρύματος είναι:

α) Τα σχετικά κονδύλια από τους ετήσιους προϋπολογισμούς των Ενοριακών Ιερών Ναών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προσδιοριζόμενα από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο αυτής.

β) Ποσοστό 10% από τις χρηματικές προσόδους κάθε Ενοριακής Νεανικής Εστίας, βάση των διπλοτύπων εισπράξεων.

γ) Επιχορηγήσεις από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τις Ιερές Μονές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ενδεχομένως από κρατικούς ή άλλους φορείς.

δ) Προαιρετικές εισφορές και δωρεές διαφόρων φυσικών και Νομικών Προσώπων, κληρονομιές, κληροδοτήματα από οποιαδήποτε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, κατόπιν γνώσης και αποδοχής εκ του Δ.Σ.

ε) Χρηματοδότηση από σχετικούς εθνικούς πόρους ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

στ) Το προϊόν δίσκων που ορίζονται με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών υπέρ του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

ζ) Κάθε νόμιμη πρόσοδος που δύναται να συμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος.

Άρθρο 11

Διάθεση Πόρων

Οι πόροι του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας διατίθενται για τους γενικούς σκοπούς του, που καθορίζονται πιο πάνω, και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, ιδίως για:

α) Οικονομική συμπαράσταση για την ίδρυση και λειτουργία Ενοριακών Νεανικών Εστιών.

β) Μισθοδοσία προσωπικού.

γ) Παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορους μαθητές και φοιτητές για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους.

δ) Έξοδα εκτυπώσεως των απαραιτήτων για τη λειτουργία του Ιδρύματος εντύπων.

ε) Δαπάνες οργανώσεως των υπηρεσιών του Ιδρύματος, λειτουργίας, φροντιστηρίων και σεμιναρίων, διοργανώσεως εκδρομών - ψυχαγωγίας, κατασκηνώσεων κ.τ.λ.

στ) Δημιουργία και λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών σε νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων, κοινωνικής επανεντάξεως και αποκαταστάσεως. Οι συμβουλευτικοί σταθμοί μπορούν να ενεργοποιούνται και στο επίπεδο της πρόληψης.

ζ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που υλοποιεί τους σκοπούς του Ιδρύματος, με απόφαση του Δ.Σ. και κατά την ισχύουσα νομοθεσία

Άρθρο 12

Για την αποδοτικότερη οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας, συστήνονται τρεις Διευθύνσεις, που αφορούν στους άμεσους στόχους ποιμαντικής προσέγγισης και διακονίας του: Α) Διεύθυνση Νεότητος

Β) Διεύθυνση Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας

Γ) Διεύθυνση Ψυχο-κοινωνικής Αγωγής και Στήριξης

Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης ΕΛΛάδος διορίζονται ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας (ο οποίος ασκεί και καθήκοντα Διευθυντή της Διεύθυνσης Νεότητος) καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχο-κοινωνικής Αγωγής και Στήριξης. Οι δύο τελευταίοι καλούνται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου εκτός και εάν είναι διορισμένα μέλη του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Περιφερειακή οργάνωση - Σύσταση και Λειτουργία Ενοριακών Νεανικών Εστιών

Άρθρο 13

Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας σε κάθε Ενορία επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία μίας Ενοριακής Νεανικής Εστίας.

Άρθρο 14

α) Η Ε.Ν.Ε. στερείται νομικής προσωπικότητας και διοικείται από πενταμελή Διοικητική Επιτροπή που διορίζεται ανά τριετία και αποτελείται από τον ορισμένο υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπεύθυνο Εφημέριο ως Πρόεδρο, ένα μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας και τρεις ενορίτες (και από τα δύο φύλα), που προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε. και διορίζονται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας. Της Διοικητικής Επιτροπής μετέχει ένα μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας προτεινόμενο υπό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής δύναται να αντικατασταθούν προ της λήξεως της τριετούς θητείας, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Αρχιεπισκόπου μετά από προηγούμενη ακρόαση αυτών. Επίσης μέλος της Διοικητικής Επιτροπής δύναται να παραιτηθεί οικειοθελώς προ της λήξεως της θητείας του.

β) Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής δεν μπορούν να διοριστούν άνω των τριών συνεχόμενων θητειών.

γ) Στον υπολογισμό της τριετούς θητείας εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα περί των εκκλησιαστικών συμβουλίων.

Άρθρο 15

Η Διοικητική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση της μετά τον διορισμό των μελών της συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη της τον ταμία και τον γραμματέα. Ο ταμίας υποστηρίζει την ταμειακή και λογιστική διαδικασία τηρώντας τα προβλεπόμενα υπό του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας και ο γραμματεύς τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής. Διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία σε ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων και μαζί με τον ταμία ενημερώνουν το βιβλίο κτηματολογίου (υλικοτεχνικής υποδομής) της Ε.Ν.Ε.

Άρθρο 16

α) Η Διοικητική Επιτροπή της Ενοριακής Νεανικής Εστίας συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα και συγκαλείται έκτακτα με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) μελών της.

β) Η Διοικητική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και δύο (2) τουλάχιστον μέλη, και αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

γ) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου η Διοικητική Επιτροπή δύναται να συνεδριάσει εφ’ όσον ο Πρόεδρος ορίσει γραπτά εκείνο από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής που πρόκειται να προεδρεύσει, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 17

Περαιτέρω οργανωτικά θέματα και λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας των Ε.Ν.Ε. αντιμετωπίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητος.

Άρθρο 18

Προϋποθέσεις Ιδρύσεως Ε.Ν.Ε.

α) Προϋποθέσεις για την ίδρυση Ενοριακής Νεανικής Εστίας είναι:

1. Αίτηση προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

2.  Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της τελευταίας διετίας

3. Χωροταξική έκθεση της αιθούσης ή του κτιρίου που θα στεγάσει την Ε.Ν.Ε.

4.  Αναλυτικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθίσματα, μηχανήματα προβολής και διαφανειών, βιβλιοθήκη κ.τ.λ.)

5. Ειδικό πρακτικό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, με το οποίο συγκατατίθεται για την ίδρυση και λειτουργία Ε.Ν.Ε., προσδιορίζει το χώρο για την λειτουργία της και σε περίπτωση συγχρήσεως τους όρους κοινής χρήσης. Στο ως άνω πρακτικό πρέπει να διασφαλίζεται η πενταετής τουλάχιστον χρήση του χώρου.

6. Ο προσδιορισμένος χώρος πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία

β) Σε κάθε περίπτωση αιτήσεως για σύσταση Ε.Ν.Ε. συνεκτιμώνται:

• Η συνολική δραστηριότητα της Ενορίας σε θέματα αφορώντα στην ποιμαντική των νέων.

• Η ανταπόκριση της Ενορίας σε αιτήματα, προγράμματα, δράσεις ή εκδηλώσεις του Ιδρύματος Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

• Τα κοινωνικά, βιοτικά και οικονομικά δεδομένα που ισχύουν την περίοδο της αιτήσεως.

•  Οι τυχόν οφειλές προς το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Άρθρο 19

Η Ενοριακή Νεανική Εστία συνεργάζεται με όλους τους κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς κλπ. φορείς της περιοχής δράσεως με δυνατότητα να ενταχθεί σε ανάλογο δίκτυο, όταν αυτό αποβαίνει σε πνευματικό όφελος των νέων και των παιδιών.

Η Ε.Ν.Ε. υποβάλει απολογισμό δράσεως και πεπραγμένων ανά τριετία στο Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας και κατατίθεται με την λήξη της θητείας των μελών της Διοικητικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη υποβολής έκθεσης δράσεων και πεπραγμένων από την Ε.Ν.Ε. για δύο συνεχείς τριετίες, το Δ.Σ. του Ιδρύματος δύναται να διαπιστώσει αυτοδικαίως την διάλυση της Ε.Ν.Ε.

Άρθρο 20

Πόροι της Ενοριακής Νεανικής Εστίας είναι:

α) Ειδικό επίδομα που αναγράφεται στον προϋπολογισμό κάθε Ιερού Ναού, ανάλογο με την οικονομική του δυνατότητα, το οποίο εγκρίνεται υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

β) Τυχόν ενίσχυση από το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

γ) Οι εισπράξεις της Ειδικής Επιτροπής, που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του υπ’ αριθ. 8/1979 Κανονισμού «περί Ιερών Ναών και Ενοριών».

δ) Οι δωρεές καθώς και οι εκούσιες εισφορές, οι εκ κληρονομιάς δωρεές και τα κληροδοτήματα φυσικών και νομικών προσώπων, κατόπιν γνώσεως και αποδοχής του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας το οποίο αποδέχεται την δωρεά για λογαριασμό της Ενοριακής Νεανικής Εστίας, καθώς η τελευταία στερείται ιδίας νομικής προσωπικότητας.

ε) Αρωγή του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων φορέων, κατόπιν γνώσεως και αποδοχής του Δ.Σ.

στ) Το προϊόν δίσκων που ορίζονται με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών υπέρ του Ιδρύματος Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

ζ) Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ε.Ν.Ε.

Άρθρο 21

Για κάθε είσπραξη εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας της Ε.Ν.Ε., θεωρείται δε νομοτύπως, των διατάξεων περί δωρεών προς εκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμοζομένων αναλόγως. Στις κάθε είδους συναλλαγές της κάθε Ε.Ν.Ε. λειτουργεί ως παράρτημα του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, στερούμενη νομικής προσωπικότητας και φορολογικής

αυτοτέλειας, γι’ αυτό και θα χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου του Ιδρύματος και μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής έγκρισης κάθε συναλλαγής από τον Διευθυντή του Ιδρύματος.

Άρθρο 22

Διάθεση πόρων Ε.Ν.Ε.

α) Οι πόροι της Ενοριακής Νεανικής Εστίας διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, που περιγράφονται στο 2ο άρθρο του παρόντος Καταστατικού και επιπλέον για:

1)  μισθώματα αιθουσών Ε.Ν.Ε. και δαπάνες λειτουργίας τους,

2) δαπάνες προσωπικού,

3) έξοδα εκδρομών και ψυχαγωγίας,

4) αγορά επίπλων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων,

5) αγορά βιβλίων δανειστικής βιβλιοθήκης, μαγνητοταινιών, cd-rom (ψηφιακός δίσκος), dvd (πολυμορφικός ψηφιακός δίσκος) κ.λ.π.,

6) αγορά αθλητικών ειδών και γενικότερα κάθε είδους συναφούς προς τον σκοπό της Ε.Ν.Ε.

β) Για κάθε αγορά έως 300€ απαιτείται απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, ενώ για κάθε αγορά άνω των 300€ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας.

γ) Από τις μηνιαίες χρηματικές προσόδους των Ε.Ν.Ε. και των δίσκων υπέρ της Ε.Ν.Ε. ποσοστό 10% αποδίδεται στο Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κάθε τρίμηνο, με νόμιμα παραστατικά.

Άρθρο 23

Πέρα από ένα ποσό, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας, το χρηματικό υπόλοιπο της Ε.Ν.Ε. κατατίθεται σε λογαριασμό σε τράπεζα, η οποία πρέπει να είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, στο όνομα από κοινού του Ιδρύματος και της οικείας Ε.Ν.Ε., για λογαριασμό της οποίας χρησιμοποιείται, καθώς η τελευταία στερείται νομικής προσωπικότητας. Για κάθε ανάληψη έως 300€ απαιτείται απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής ενώ για κάθε ανάληψη άνω των 300€ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας.

Άρθρο 24

Κάθε έτος συντάσσεται ο Απολογισμός του προηγουμένου έτους της Ε.Ν.Ε., ανακοινώνεται στους ενορίτες με ειδικό έντυπο στο χώρο - πίνακα ανακοινώσεων της Ενορίας και υποβάλλεται για έγκριση στο Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Δ΄

Ανοιχτό Συμβούλιο Νέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Α.Συ.Ν.).

Άρθρο 25

Συνιστάται «Ανοιχτό Συμβούλιο Νέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (Α.Συ.Ν.), ως δίαυλος άμεσης επικοινωνίας των νέων με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο.

Κύριος σκοπός του Ανοιχτού Συμβουλίου Νέων (Α.Συ.Ν.) είναι η άμεση και αδιαμεσολάβητη επικοινωνία των νέων ανθρώπων με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο σε ανοικτές συναντήσεις, με θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους, προκειμένου ο Αρχιεπίσκοπος να ενημερώνεται απευθείας για τα προβλήματα και τους στόχους τους και να αναζητούνται από κοινού λύσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Επιμέρους σκοποί του Συμβουλίου αυτού είναι:

1.  Η γνωριμία και η προσέγγιση, μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες του Συμβουλίου, όσο πιο κοντά γίνεται των νέων ανθρώπων με τον χριστιανικό τρόπο ζωής.

2. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των μελών του Ανοιχτού Συμβουλίου Νέων όσο και μεταξύ αυτών με εκπροσώπους νεανικών κινήσεων Μητροπόλεων, ενοριών και φορέων εντός και εκτός της Ελλάδος.

3. Η παροχή βοήθειας σε πρωτοβουλίες και δράσεις που αναλαμβάνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με την ευλογία του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου αυτής.

4. Επιμέρους σκοποί είναι η ανάπτυξη της συλλογικό-τητας, η έκφραση των αναζητήσεων και της αγωνίας της νέας γενιάς, η μελέτη με παρεμβατικό χαρακτήρα της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας, η καλλιέργεια της ζωντάνιας, της αυθόρμητης δράσης και της αμεσότητας που διέπει τις ενοριακές φοιτητικές συνάξεις, η διορθόδοξη επικοινωνία και συνεργασία με νέους.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Συμβούλιο Νέων θα αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία των μελών του, ανάλογα με τις σπουδές, το επάγγελμα, τις δαστη-ριότητες του κάθε νέου, έτσι ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα ενεργά μέλη.

Άρθρο 26

Το Συμβούλιο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

1. Οργανώνοντας απευθείας συναντήσεις του Α.Συ.Ν. με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο και τα Στελέχη της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών για να μοιραστούν μαζί τους τα οράματα των νέων ανθρώπων για τη ζωή, το μέλλον, τη σχέση των νέων με την Εκκλησία, τον πολιτισμό και την παράδοση, την παιδεία, την οικογένεια.

2. Διοργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου, επιμορφωτικά σεμινάρια, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

3.  Πραγματοποιώντας μελέτες και εκδηλώσεις και ενεργώντας ό,τι επιβάλλεται για την αναβάθμιση τομέων της ζωής, όπως η παιδεία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον κ.λπ.

4. Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση των σκοπών του Συμβουλίου Νέων.

4. Οργανώνοντας Ομάδες Εργασίας, με καταμερισμό των εργασιών και διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών, οι βασικοί τομείς των οποίων είναι:

α. Παιδεία, νέες τεχνολογίες, πολιτισμός, αθλητισμός.

β. Περιβάλλον.

γ. Κατήχηση, νεανικές δραστηριότητες, Κατασκηνώσεις.

δ. Ιεραποστολή, εθελοντισμός, φιλανθρωπία.

ε. Υγεία, κοινωνική αλληλεγγύη.

στ. Υποστήριξη εργασίας, επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης.

ζ. Σύνδεσμος με άλλους φορείς, Μ.Κ.Ο., εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προγράμματα.

Το Συμβούλιο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

Οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες κινήσεις του Α.Συ.Ν. που έχουν πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που απαιτούν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύονται.

Άρθρο 27

Μέλη του Ανοιχτού Συμβουλίου Νέων θεωρούνται όσοι νέοι και νέες 18-30 ετών, δηλώνουν, δια των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε αυτό.

Άρθρο 28

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συμβουλίου. Δι’ αυτού εκδηλώνεται η θέληση των μελών.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά τον χρόνο, έκτακτα δε όταν το ζητήσει η Συντονιστική Επιτροπή.

Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πορεία του Συμβουλίου Νέων.

Άρθρο 29

Συντονιστική Επιτροπή

Το Συμβούλιο διοικείται από 7μελή Συντονιστική Επιτροπή που εκλέγεται με διετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Α.Συ.Ν. μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις αναπληρωτές τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή:

α. Διοικεί το Συμβούλιο Νέων.

β. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

γ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

δ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ε. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Συμβούλιο.

στ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συμβουλίου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

ζ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

η. Μεριμνά για την έκδοση ενημερωτικού ηλεκτρονικού εντύπου σε περιοδική βάση.

θ. Διοργανώνει πολιτιστικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές και άλλες εκδηλώσεις.

ι. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Συμβούλιο Νέων.

Στην πρώτη συνάντηση της μετά τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνελεύσεως, η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον γενικό συντονιστή της, τον αναπληρωτή αυτού και τον γραμματέα της.

Άρθρο 30

Σφραγίδα - Σήμα

Το Ανοιχτό Συμβούλιο Νέων έχει σφραγίδα στρογγυλή, που φέρει στη μέση τον προστάτη των νέων Άγιο Μιχαήλ Μπακνανά και περιφερειακά την επωνυμία του Ιδρύματος, του Α.Συ.Ν. και το έτος ιδρύσεως του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Σύσταση και Λειτουργία Κέντρων ψυχοκοινωνικής αγωγής και στήριξης

Άρθρο 31

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η επί τη βάσει των αρχών της ορθοδόξου ποιμαντικής και των συγχρόνων επιστημονικών δεδομένων αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των νέων. Αυτό επιτυγχάνεται:

1.  Με την παροχή υπηρεσιών σωστής και έγκυρης ενημέρωσης στο ευρύ κοινό σχετικά με τις συνέπειες από τη χρήση και τα αποτελέσματα των διαφόρων εξαρτήσεων.

2. Με την εφαρμογή προγραμμάτων και μεθόδων τόσο στον τομέα της πρόληψης όσον και στον τομέα της καταστολής, που θα αποβλέπουν στη θεραπεία και την αποκατάσταση των προσώπων που έχουν προσβληθεί.

Ειδικότερα για την αντιμετώπιση των συγχρόνων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των νέων προβλέπεται διά του παρόντος η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας των εξής Κέντρων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με δυνατότητα περαιτέρω αναπτύξεως των:

α. Κέντρο επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

β. Κέντρο Πρόληψης.

γ. Κέντρο Θεραπείας.

δ. Κέντρο κοινωνικής επανένταξης, επαγγελματικού καταρτισμού και αποκατάστασης.

Άρθρο 32

Κέντρο επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης

Το Κέντρο επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης εκπονεί και εκτελεί προγράμματα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που αποσκοπούν κυρίως στην επιμόρφωση στελεχών ή εθελοντών, που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν ή θα ενταχθούν σε κάποια από τα Κέντρα του προγράμματος ή προγράμματα ενημέρωσης της κοινωνίας γενικότερα σε θέματα εξαρτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής τομείς:

1. Επιμόρφωση Κληρικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά ποιμαντικά προβλήματα των ενοριών. Επίσης επιμόρφωση Πνευματικών - Εξομολόγων σε ειδικά ποιμαντικά θέματα.

2. Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας (ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών) σε θέματα εξαρτήσεων αλλά και ορθοδόξου ποιμαντικής και θεολογίας γενικότερα.

3. Επιμόρφωση στελεχών νεότητος, στα ειδικά προβλήματα - θέματα των εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας.

4. Ενημέρωση ευρύτερου κοινού, με ομιλίες, ανοιχτές συζητήσεις, εκθέσεις, εκδόσεις, συνεργασία με φορείς, γονείς, εκπαιδευτικούς κ.λπ.

Άρθρο 33

Κέντρο πρόληψης

Α. Το Κέντρο πρόληψης παρέχει τις υπηρεσίες του στο ευρύ κοινό, δηλ. σε νέους που είτε έχουν είτε δεν έχουν άμεση εμπλοκή στο θέμα των εξαρτήσεων, με στόχο:

1. Την παροχή ορθής και έγκυρης πληροφόρησης.

2. Την πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης των εξαρτήσεων.

Το Κέντρο πρόληψης επίσης αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας με ειδικές μονάδες, στις οποίες παραπέμπει τα περιστατικά, που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες του, καθώς και με άλλα Κέντρα πρόληψης, που απευθύνονται στον ίδιο πληθυσμό.

Β. Πρωτογενής πρόληψη

Μπορεί να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο ποιμαντικής της Εκκλησίας και αφορά στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και έχει στόχο τη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ανθρώπου, μειώνοντας τους κινδύνους να εμφανισθούν καινούριες περιπτώσεις νέων, που εθίζονται στις εξαρτήσεις και συμπεριφορές που οδηγούν σε αυτήν.

Γ. Δευτερογενής πρόληψη

Πρόκειται για τον ουσιαστικότερο τομέα της πρόληψης. Απευθύνεται κυρίως σε εφήβους και προεφήβους, που είτε βρίσκονται περιστασιακά σε κάποια εξάρτηση είτε ο κίνδυνος να εμπλακούν σε αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ενημερώνει και κατευθύνει τις οικογένειες των χρηστών για μια σωστή αντιμετώπιση τους.

Άρθρο 34

Κέντρα θεραπείας

Τα Κέντρα θεραπείας κατανέμονται ως εξής:

1.  Κέντρο εισαγωγής. Αφορά στην επιλογή και προετοιμασία εξαρτημένων νέων στις μονάδες απεξάρτησης του προγράμματος από έμπειρους, εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου.

2. Ανοιχτή θεραπευτική μονάδα. Αφορά σε πρόγραμμα απεξάρτησης με βάση την καθημερινή προσέλευση των χρηστών για διάστημα μερικών μηνών (ενδεικτικά 8-14 μήνες). Το πρόγραμμα αυτό δέχεται ασθενείς που έχουν ήδη απεξαρτηθεί σωματικά.

3. Κλειστή θεραπευτική μονάδα. Αφορά σε πρόγραμμα απεξάρτησης σε εσωτερική 24ωρη βάση και διάστημα πάλι μερικών μηνών. Εδώ παρέχεται διατροφή, στέγαση, απασχόληση κ.λπ. για όλο το διάστημα παραμονής στη μονάδα πέραν των κυρίως θεραπευτικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 35

Κέντρο κοινωνικής επανένταξης, επαγγελματικού καταρτισμού και αποκατάστασης

Το Κέντρο αυτό βρίσκεται σε άμεση σχέση με το προηγούμενο και έχει τους εξής τομείς:

1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Περιλαμβάνει τη συνέχεια των θεραπευτικών διαδικασιών για μερικά χρόνια. Εκτός από τις καθαρά θεραπευτικές διαδικασίες, παρέχεται υποστήριξη και από τους επόμενους τομείς.

2. Επαγγελματική εκπαίδευση, με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκμάθησης διαφόρων τεχνών για καλύτερη και γρηγορότερη κοινωνική επανένταξη.

3. Νομική υποστήριξη ασθενών, οι οποίοι έχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

4. Εξεύρεση εργασίας. Προωθεί τη σύναψη συμβάσεων με διάφορους επαγγελματικούς φορείς για απορρόφηση απεξαρτημένων νέων.

5. Εξεύρεση κατοικίας - Ξενώνας. Προσφέρει δυνατότητα προσωρινής στέγασης σε νέους που έχουν ολοκληρώσει κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα μέχρι ευρέσεως μόνιμης στέγης, με ταυτόχρονη παροχή βοήθειας για την εξεύρεση της.

Άρθρο 36

1.  Για τη λειτουργία των Κέντρων ψυχοκοινωνικής αγωγής και στήριξης, που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα 32-35 χρησιμοποιούνται έμμισθο και άμισθο προσωπικό και ενεργοποιούνται εθελοντές εκπαιδευόμενοι καταλλήλως. Ειδικότερα:

Το Κέντρο επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης στελεχώνεται από Ιερείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες σωματικής και ψυχικής υγείας, νομικούς, γονείς σε εθελοντική βάση στο μεγαλύτερο μέρος τους.

Το Κέντρο πρόληψης στελεχώνεται από Ιερείς, εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, νομικούς, γονείς, εθελοντές.

Τα Κέντρα θεραπείας στελεχώνονται από έμπειρους Πνευματικούς και πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί), που δύνανται να είναι αμειβόμενοι. Σε εθελοντική ή έμμισθη βάση συνεργάζονται ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικοί και νομικοί.

Το Κέντρο κοινωνικής επανένταξης, επαγγελματικού καταρτισμού και αποκατάστασης στελεχώνεται ως ανωτέρω και επιπλέον με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν και εδώ αυξημένο ρόλο και μπορούν να βοηθούνται από εθελοντές.

2. Το έμμισθο προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου ή με σύμβαση έργου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

3.  Προσωπικό το οποίο είχε υπηρετήσει στο καταργούμενο Ίδρυμα ψυχοκοινωνικής αγωγής και στήριξης «Διακονία» προσλαμβάνεται, κατόπιν αιτήσεως του, σε αντίστοιχες έμμισθες θέσεις, του χρόνου υπηρεσίας του λαμβανομένου υπ’ όψιν ως χρόνου προϋπηρεσίας διανυθέντος στην αυτή θέση.

Άρθρο 37

Επιστημονική Επιτροπή

1. Στα Κέντρα είναι υποχρεωτική η επίβλεψη των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και τεχνικών όλων των Στελεχών, υπό την καθοδήγηση Επιστημονικής Επιτροπής, ώστε το πρόγραμμα να έχει συνοχή και η αποκτώμενη εμπειρία να αυξάνει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

2. Η εποπτεία και επίβλεψη του προγράμματος πρέπει να είναι τακτική (μία ή δύο φορές το χρόνο), ώστε να επέρχονται έγκαιρα οι αναγκαίες τροποποιήσεις σε στελέχη και μεθόδους, προκειμένου να προσεγγίζεται όλο και περισσότερο ο αρχικός στόχος.

3. Η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται με εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, με ενιαύσια τουλάχιστον θητεία δυναμένη να ανανεώνεται απεριόριστα.

4. Οι απασχολούμενοι στα Κέντρα (έμμισθοι ή εθελοντές) θα έχουν δυνατότητες απασχόλησης σε περισσότερα από ένα Κέντρα, ώστε και το πρόγραμμα να είναι ενιαίο κατά την κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.)

Άρθρο 38

Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης είναι η πνευματική καλλιέργεια των νέων σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τις αρχές και τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

Άρθρο 39

Μέσα για τη επίτευξη του σκοπού

Ο ως άνω σκοπός επιτυγχάνεται ιδίως με:

Α) Οργάνωση μονοήμερων και πολυήμερων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαιδεύσεως για μαθητικές ομάδες, με στόχο την σύνδεση του σύγχρονου ανθρώπου και των επιλογών του, με τη Δημιουργία και τον Δημιουργό.

Β) Πραγματοποίηση ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων για την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να αναπτυχθούν οι υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητος της ζωής στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.

Γ) Πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων για την ενημέρωση των στελεχών νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε θέματα περιβάλλοντος και εκπαίδευσης.

Δ) Επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής των νεανικών συντροφιών των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Ε) Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.

ΣΤ) Συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων που θα συνδέουν την περιβαλλοντική αγωγή με το μάθημα των θρησκευτικών, στοχεύοντας στη διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα.

Ζ) Σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την ενημέρωση και τεκμηρίωση, αλλά και την συνεργασία για κοινή παράγωγη εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων.

Η) Πραγματοποίηση πανελληνίων συναντήσεων με στελέχη νεότητος άλλων Ιερών Μητροπόλεων, καθώς και με φοιτητικές ομάδες ομόδοξων, ετερόδοξων και αλλοθρήσκων.

Άρθρο 40

Προσωπικό

1.  Το εκπαιδευτικό προσωπικό που στελεχώνει το Κ.Π.Α.Ε. είναι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, με εμπειρία και γνώσεις στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, που διακρίνονται για το ήθος, την εντιμότητα και την εκκλησιαστική τους παιδεία. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είτε προσλαμβάνονται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, είτε αποσπώνται στο Κ.Π.Α.Ε. από την δημόσια ή εκκλησιαστική Εκπαίδευση με πράξη του αρμόδιου Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αιτήματος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, για μια τριετία ανανεώσιμη.

2. Με πρόταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας, ένας από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο Κ.Π.Α.Ε. διορίζεται Υπεύθυνος του Κέντρου. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου συνεργάζεται με το Δ.Σ. για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κ.Π.Α.Ε.

Συγκαλεί σε κοινή σύσκεψη την Επιστημονική Επιτροπή με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς του Κέντρου, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του επιστημονικού έργου του Κέντρου.

3. Το Περιβαλλοντικό Κέντρο στελεχώνεται από υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης, που προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Άρθρο 41

Επιστημονική Επιτροπή

1.  Με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος διορίζεται Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ.

2. Η Επιστημονική Επιτροπή στελεχώνεται από προσωπικότητες με γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο του Κ.Π.Α.Ε. και σκοπό έχει να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς του Κέντρου με τη γνώση και το κύρος της.

3. Το αξίωμα του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης είναι τιμητικό και άμισθο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ποιμαντική Γάμου και Οικογένειας

Άρθρο 42

Σκοπός

Η Διεύθυνση Ποιμαντικής Γάμου και Οικογενείας έχει ως σκοπό την επανασύνδεση της ελληνικής οικογένειας με τη θεολογία του μυστήριου του Γάμου καθώς και τη διευκόλυνση δημιουργίας υποστηρικτικού για τις οικογένειες πλέγματος σχέσεων μέσα στην Ενορία.

Άρθρο 43

Μέσα για τη επίτευξη του σκοπού

Ο ως άνω σκοπός επιτυγχάνεται ιδίως με την:

1. Ευαισθητοποίηση των κληρικών και των εθελοντών στελεχών της ενορίας τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια σήμερα.

2.  Έμφαση στην ιερότητα και στον αδιάλυτο χαρακτήρα του Γάμου.

3.  Έμφαση στην αγωγή των ενηλίκων και των ανηλίκων στη θεολογία του Γάμου και των θεμάτων που αγγίζει με την πραγματοποίηση, ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων.

4. Υποστήριξη του ιερέα και της ενορίας του ώστε να μπορούν αποτελεσματικά και δημιουργικά να ασκούν την ποιμαντική μέριμνα της οικογένειας.

5. Αναδιοργάνωση σχολών γονέων.

6. Δημιουργία νέων δομών ποιμαντικής της οικογένειας όπως πνευματικά εργαστήρια για την οικογένεια, η δημιουργία παρατηρητηρίου για την οικογένεια κ.λπ.

7. Διοργάνωση συναντήσεων - σεμιναρίων μελλονύμφων.

8. Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας γυναικείων θεμάτων και την πραγματοποίηση ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων για την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα ανθρωπίνων σχέσεων και ισοτιμίας των φύλων, ώστε να αναπτυχθούν υπεύθυνες στάσεις και συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της ποιότητος της ζωής της οικογένειας.

9. Πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων για την ενημέρωση των Στελεχών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε θέματα ποιμαντικής γάμου και οικογένειας.

10. Επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη προγραμμάτων οικογενειακής και διαφυλικής αγωγής των Νεανικών Συντροφιών των Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

11. Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.

12. Συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων που θα συνδέουν την Αγωγή για την Οικογένεια καθώς και την Διαφυλική Αγωγή με το μάθημα των θρησκευτικών, στοχεύοντας στη διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα.

13.  Σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την ενημέρωση και τεκμηρίωση, αλλά και την συνεργασία για κοινή παράγωγη εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων.

14.  Πραγματοποίηση Πανελληνίων Συναντήσεων με στελέχη που διακονούν στην ποιμαντική του Γάμου και της Οικογένειας άλλων Ιερών Μητροπόλεων, καθώς και με αντίστοιχες ομάδες Ομόδοξων, Ετεροδόξων και Αλλοθρήσκων.

Άρθρο 44

Επιστημονική Επιτροπή

1.  Με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος διορίζεται Επιστημονική Επιτροπή της Διευθύνσεως Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας.

2. Η Επιστημονική Επιτροπή στελεχώνεται από προσωπικότητες με γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο της Ποιμαντικής του Γάμου και της Οικογένειας αλλά και της Διαφυλικής αγωγής και σκοπό έχει να συνδράμει τους κληρικούς και τους εκπαιδευτικούς του Ιδρύματος με τη γνώση και το κύρος της.

3. Το αξίωμα του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας είναι τιμητικό και άμισθο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Λειτουργία Υπηρεσίας γυναικείων θεμάτων

Άρθρο 45

Σκοπός

Η Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. εξ. 481/24.1.2005 απόφαση του Αρχιεπισκόπου, εντάσσεται οργανωτικά από τη δημοσίευση του παρόντος στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συνεργαζόμενη μετά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Γυναικείων Θεμάτων» (ΦΕΚ 266/2002) και αποτελώντας μέλος του Διαμητροπολιτικού Δικτύου Γυναικών και Γυναικείων Θεμάτων της εν λόγω Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, εκπροσωπώντας την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Σκοπεύει στην πνευματική καλλιέργεια των νέων ειδικά αλλά και του γενικότερου πληθυσμού στην πρόληψη από στάσεις ζωής και συμπεριφορών, αντιμετώπισης προκαταλήψεων και στερεοτύπων που διαχωρίζουν τα δυο φύλα στον κοινωνικό, οικογενειακό χώρο αλλά και στην Εκκλησία. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η πρόληψη ενεργειών που οδηγούν στην υιοθέτηση δομών και πρακτικών αποκλεισμού με βάση το φύλο μέσα από τις αρχές και τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

Άρθρο 46

Μέσα για τη επίτευξη του σκοπού

Ο άνω σκοπός επιτυγχάνεται ιδίως με:

α) Συνεργασία μετά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Γυναικείων Θεμάτων» (ΦΕΚ 266/2002) και τις κατά τόπους Υπηρεσίες των άλλων Μητροπόλεων και εκπροσώπηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Δια μητροπολιτικό Δίκτυο Γυναικών και Γυναικείων Θεμάτων της εν λόγω Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής.

β) Οργάνωση μονοήμερων και πολυήμερων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για μαθητικές ομάδες, με στόχο την σύνδεση του σύγχρονου ανθρώπου και των επιλογών του, με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τον άνθρωπο.

γ) Πραγματοποίηση ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων για την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα σχέσεων των δυο φύλων, ώστε να αναπτυχθούν οι υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία από διακρίσεις με βάση το φύλο.

δ) Πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων για την ενημέρωση των Στελεχών νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε θέματα διαφυλικής αγωγής.

ε) Επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη προγραμμάτων διαφυλικής αγωγής των νεανικών συντροφιών των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

στ) Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.

ζ) Συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων που θα συνδέουν την διαφυλική αγωγή με το μάθημα των Θρησκευτικών, στοχεύοντας στη διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα.

η) Σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την ενημέρωση και τεκμηρίωση, αλλά και την συνεργασία για κοινή παράγωγη εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων.

θ) Πραγματοποίηση πανελληνίων συναντήσεων με στελέχη νεότητος και των αντιστοίχων με το Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας τομέων άλλων Ιερών Μητροπόλεων, καθώς και με φοιτητικές ομάδες ομόδοξων, ετερόδοξων και αλλοθρήσκων.

Άρθρο 47

Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που στελεχώνει την Υπηρεσία είναι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, με εμπειρία και γνώσεις στην διαφυλική αγωγή και την αγωγή υγείας, που διακρίνονται για το ήθος, την εντιμότητα και την εκκλησιαστική τους παιδεία. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είτε προσλαμβάνονται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, είτε αποσπώνται στο Ίδρυμα από την δημόσια ή εκκλησιαστική Εκπαίδευση με πράξη του αρμόδιου Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, κατόπιν αιτήματος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, για μια τριετία ανανεώσιμη.

Άρθρο 48

Διοικούσα Επιτροπή

1.  Με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος διορίζεται Διοικούσα Επιτροπή της Υπηρεσίας γυναικείων θεμάτων, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας.

2. Η Επιτροπή στελεχώνεται από προσωπικότητες με γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο του τομέα και σκοπό έχει να συνδράμει τους κληρικούς και τους εκπαιδευτικούς του Ιδρύματος με τη γνώση και το κύρος της.

3. Η επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη άνδρες και γυναίκες. Απαραιτήτως όμως τα 4 μέλη πρέπει να είναι γυναίκες.

4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής της Υπηρεσίας είναι τιμητικό και άμισθο.

5. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της Υπηρεσίας γυναικείων θεμάτων υποβάλλονται πάντοτε στο Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας προς τελική έγκριση.

6.  Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής που έχει οριστεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατηρείται μέχρι πέρατος του ορισμένου χρόνου της.

Άρθρο 49

Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή της Διευθύνσεως Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας λειτουργεί και ως Επιστημονική Επιτροπή της Υπηρεσίας γυναικείων θεμάτων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Θ΄

Σφραγίδα, τελικές διατάξεις

Άρθρο 50

Το Ίδρυμα φέρει κυκλική σφραγίδα που περιέχει τον τίτλο του, «ΕΚΚΛΗΣΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», τη χρονολογία ιδρύσεως του, 1988, και στο κέντρο την εικόνα του Αγίου Νεομάρτυρος Μιχαήλ Μπακνανά του Αθηναίου (09/2007). Επίσης, κάθε Ε.Ν.Ε. έχει την ίδια κυκλική σφραγίδα, στην οποία όμως αναγράφεται επιπλέον και η ονομασία της Ενοριακής Νεανικής Εστίας του συγκεκριμένου Ιερού Ναού, όπως και η χρονολογία ιδρύσεως της.

Άρθρο 51

Α. Το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας θέτει υπό την εποπτεία του την Παιδική - Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατά παρόμοιο τρόπο το Ίδρυμα μπορεί να θέτει υπό την αιγίδα ή την εποπτεία του προσπάθειες που αποσκοπούν στην πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της νέας γενιάς και της οικογένειας.

Β. Το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας δύναται να διαθέτει προσωρινά ακίνητο περιουσιακό του στοιχείο σε φορέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Ιερών Μητροπόλεων, ή να αποδέχεται υπέρ του τη διάθεση-παραχώρηση ακινήτου για σκοπό συναφή με τους σκοπούς του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας, κατόπιν υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον φορέα και εγκρίσεως του υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Γ. Κάθε Ενοριακή δραστηριότητα που αφορά στη Νεότητα και στην Οικογένεια, με επίσημο ή ανεπίσημο χαρακτήρα, εντάσσεται στο Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Άρθρο 52

Κατάργηση

Το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καταργείται με απόφαση του Μακαριωτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, η οποία εγκρίνεται από την Ιερά Σύνοδο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στο επίσημο Δελτίο «Εκκλησία», όταν δεν εκπληρώνει τις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις του, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία και σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Μετά την κατάργηση του Ιδρύματος, η περιουσία του περιέρχεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η περιουσία κάθε Ενοριακής Νεανικής Εστίας στον Ενοριακό Ιερό Ναό.

Άρθρο 53

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τότε που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο. Δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Μακαριωτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, εγκρινόμενη υπό της Δ.Ι.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Άρθρο 54

Καταργούμενες - μεταβατικές διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού τροποποιείται το Καταστατικό - Κανονισμός του Ιδρύματος Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εγκριθέν διά της υπ’ αριθμ. 239716-12-1987 κανονιστικής απόφασης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών (ΦΕΚ 27 Β΄/1988) και β) η υπ’ αρθμ. πρωτ. εξ. 481/24.1.2005 κανονιστική απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών περί συστάσεως της Υπηρεσίας γυναικείων θεμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και καταργούνται: α) Η υπ’ αριθμ. 2369/10-6-1999 κανονιστική απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί συστάσεως και Λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Αγωγής και Στήριξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» μετά του οικείου Κανονισμού (ΦΕΚ Β΄ 1789/1999) και β) Η υπ’ αριθμ. εξ. 3334/2006 κανονιστική απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών περί συστάσεως του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μετά του οικείου Κανονισμού συστάσεως και λειτουργίας του (ΦΕΚ 1235 Β΄/2006).

Πάσα κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων ως άνω Ιδρυμάτων και φορέων περιέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού στο ανασυστηνόμενο διά του παρόντος Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο καθίσταται καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους.

Το προσωπικό των καταργούμενων Ιδρυμάτων εντάσσεται από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού στο παρόν Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, με την αυτή έννομο σχέση, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εντός ευλόγου προθεσμίας και με ισχύ από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που διανύθηκε στα καταργούμενα διά του παρόντος Ιδρύματα και δομές προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας στο παρόν Εκκλησιαστικό Ίδρυμα και λαμβάνεται υπόψη για την υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού, καθώς και την ασφάλιση του.

Άρθρο 55

Τελική διάταξη

Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του νομικού προσώπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή των Ενοριακών Ιερών Ναών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κάθε μελλοντική δαπάνη θα προβλεφθεί από τις οικίες διοικητικές πράξεις και θα εγγραφεί στον οικείο προϋπολογισμό.

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο Δελτίο «Εκκλησία».

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016

Pin It

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ